probeer het
menu

Wettelijke betalingstermijn in Nederland: dit is hoe het eruitziet in 2023

28.06.2023
Wettelijke betalingstermijn in Nederland: dit is hoe het eruitziet in 2023

Wettelijke betalingstermijn in Nederland: dit is hoe het eruitziet in 2023

In 2023 bedraagt de wettelijke betalingstermijn voor facturen in Nederland – als er niets is afgesproken vóór de levering van het product of de dienst – 30 dagen. Maar wat als de klant niet binnen deze 30 dagen betaalt? Hier leest u over de 6 meest voorkomende fouten die ondernemers maken, en wat u kunt doen als de betaling uitblijft.

6 meest voorkomende fouten met betrekking tot de wettelijke betalingstermijn in Nederland

Veel klanten hebben moeite om facturen op tijd te betalen. Of het nu gaat om de wettelijke betalingstermijn voor consumenten of de wettelijke betalingstermijn voor zakelijke schulden, het meest voorkomende probleem is het ontbreken van een schriftelijke aanmaning of formele betalingsherinnering.

Ondernemers nemen te vaak en te vaak contact op met hun debiteuren via WhatsApp of e-mail

Dit is absoluut de meest voorkomende fout. In plaats van de debiteur een formeel schrijven per post te sturen, geven ze er de voorkeur aan om een WhatsApp-bericht te sturen. Het is begrijpelijk en handig om op deze manier contact te onderhouden met de debiteur, maar het maakt het later natuurlijk lastig om het incassoproces formeel te starten. Ondernemers moeten zowel per post als per e-mail Nederlandse betalingsherinneringen naar hun particuliere debiteuren sturen.

Gebruik de juiste betalingstermijn voor Nederlandse facturen!

Een veelvoorkomende fout is dat bedrijven particuliere klanten slechts een week of 10 dagen geven (bij het verzenden van een herinneringsbrief of aanmaning) om de achterstallige factuur te betalen.

 

Dit is volgens de wet te kort, wat betekent dat de particuliere debiteur niet correct is aangemerkt als wanbetaler en dat een deurwaarder, incassobureau of advocaat opnieuw een kosteloze betalingsherinnering met een betalingstermijn van minimaal 14 dagen na ontvangst van hun schrijven naar de particuliere debiteur zal sturen. Een particuliere debiteur is nog steeds niet verplicht om incassokosten te betalen. Zakelijke klanten die hun factuur niet betalen, hoeven geen wettelijke minimale termijn van 14 dagen te hebben. Een betalingstermijn van minimaal 5-7 dagen wordt door rechters als redelijk beschouwd voor zakelijke debiteuren.

3. Stel een duidelijke (redelijke) uiterste termijn vast voor zakelijke vorderingen

Heeft u een zakelijke klant, dat wil zeggen iemand die uw product of dienst heeft besteld en ontvangen in het kader van zijn zakelijke of beroepsmatige activiteiten, maar nog niet heeft betaald binnen de afgesproken betalingstermijn zoals vermeld op de factuur? In dat geval is het raadzaam om eerst een herinneringsbrief te sturen, omdat de debiteur mogelijk is vergeten de factuur te betalen. Als de betaling na het versturen van de herinneringsbrief nog steeds onbetaald blijft, is een redelijke termijn om aan de verplichting te voldoen die u aan de debiteur kunt stellen (schriftelijk of per e-mail) door middel van een aanmaning, 5 tot 7 dagen. Een betalingstermijn van één dag of drie werkdagen wordt meestal niet als redelijk beschouwd door de rechter.

4. Het verstrekken van een duidelijke factuur, herinnering en aanmaning.

Een heldere factuur met een duidelijke beschrijving van het geleverde product en/of dienst, evenals een duidelijke betalingstermijn, voorkomt de noodzaak om achter betaling aan te gaan. De meeste consumenten en bedrijven betalen de factuur op tijd, maar u moet aangeven wat de termijn is. Uw klant heeft recht op duidelijkheid! Als u de betalingstermijn duidelijk aangeeft, zal het merendeel van de facturen op tijd worden betaald. Als de betaling niet plaatsvindt, wordt vaak een herinneringsbrief of aanmaning opnieuw verzonden, die eerder al is verzonden (alleen via e-mail), maar die de termijn (datum) waarop de betaling verschuldigd is niet duidelijk aangeeft. Het moet voor de debiteur duidelijk en expliciet zijn tot wanneer de factuur moet worden betaald. Na deze termijn bevindt de debiteur zich wettelijk in verzuim, mits hij correct als in verzuim is gesteld.

5. Stuur de factuur in Nederland zo snel mogelijk

De klant verwacht de factuur binnen enkele dagen na het uitvoeren van de dienst. Niet enkele weken na het uitvoeren van de dienst. Als u enkele weken wacht voordat u de factuur verstuurt, zal uw klant ook pas na enkele weken en na herinneringen en aanmaningen van uw kant betalen. Als u de factuur snel uitstuurt, zult u zien dat de klant ook snel betaalt.

6. Hanteer een korte betalingstermijn

Hoe langer de klant wacht met betalen, des te langer duurt het proces van geldincasso. Weinig klanten betalen facturen direct na ontvangst. De meeste bedrijven en individuen (consumenten) betalen op de laatste dag die op de factuur staat vermeld. De wettelijke betalingstermijn heeft alleen betrekking op de betalingstermijn wanneer er niets is overeengekomen. Op facturen kan een betalingstermijn van een week of 14 dagen worden vermeld.

Wettelijke betalingstermijn voor facturen in Nederland: 14 of 30 dagen?

Alleen wanneer koper en verkoper geen betalingstermijn hebben afgesproken of overeengekomen na levering van het product of de dienst, geldt de wettelijke betalingstermijn. Deze termijn verschilt voor consumenten en bedrijven.

 

Bedrijven hanteren meestal de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen voor zakelijke verkopen. Particulieren (consumenten) dienen doorgaans vooraf of bij levering van het gekochte product te betalen. Als particulieren niet direct na het plaatsen van een bestelling verplicht zijn tot betaling, hebben ze meestal 14 dagen de tijd.

Wat te doen als de betaling na de wettelijke betalingstermijn niet is voldaan?

Indien de betaling van de klant na de afgesproken termijn (of na de wettelijke termijn van 30 dagen) niet is voldaan, is de klant niet direct in verzuim volgens de wet. U dient de klant eerst schriftelijk (bij voorkeur ook per e-mail) op de hoogte te stellen van het verzuim en hem nog ten minste één kans te geven om de factuur kosteloos te voldoen.

Wettelijke betalingstermijn voor bedrijven en particulieren

De wetgeving bepaalt een andere betalingstermijn voor particulieren dan voor bedrijven. Bedrijven dienen een redelijke termijn te hanteren voor “vrijwillige” betaling. Een periode van 5 tot 7 dagen wordt over het algemeen als redelijk beschouwd. Met andere woorden, als een zakelijk factuur niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, dient het niet-betalende bedrijf een nieuwe redelijke termijn van 5 tot 7 dagen te krijgen om de factuur te betalen. Gewoonlijk wordt een betalingsverzoek of officiële kennisgeving per post verzonden.

Wettelijke betalingstermijn voor particulieren (consumenten)

Als een factuur niet wordt betaald, dienen particulieren nog een kans te krijgen om deze binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering kosteloos te voldoen. U dient een formele betalingsherinnering naar uw niet-betalende klant te sturen. Het is raadzaam om een dergelijke herinnering per post of elektronisch te verzenden. De wettelijke termijn van 14 dagen gaat in zodra mag worden aangenomen dat de debiteur de betalingsherinnering heeft ontvangen. Dit is één dag na verzending per post. In de praktijk hebben particuliere klanten doorgaans 15 of zelfs 16 dagen om de factuur kosteloos te betalen.

 

Wat als de betaling na deze termijn nog steeds niet is voldaan? In dat geval kunt u een deurwaarder, incassobureau of advocaat inschakelen om de onbetaalde factuur te innen. De niet-betalende klant dient dan wettelijke rente en incassokosten te betalen, bovenop het verschuldigde bedrag.

Wettelijke betalingstermijn voor zelfstandige ondernemers (ZZP’ers)

Wanneer zelfstandige ondernemers producten of diensten verkopen, handelen zij als bedrijf. Zelfstandige ondernemers kunnen hun eigen betalingsvoorwaarden stellen. Ze kunnen bijvoorbeeld betaling vooraf eisen of krediet verlenen en overeenkomen dat hun factuur binnen 30 of zelfs 60 dagen kan worden betaald. In uitzonderlijke gevallen kunnen zij zelfs instemmen met een betalingstermijn van 90 dagen. Een zelfstandige ondernemer kan dit overeenkomen met zijn klant.

 

Echter, de zelfstandige ondernemer dient rekening te houden met het feit dat de btw op geleverde goederen of diensten rechtstreeks moet worden verrekend met de belastingdienst. De zelfstandige ondernemer dient dus de btw voor het geleverde product of de geleverde dienst vrij snel aan de belastingdienst te betalen, maar ontvangt zelf geen betaling vóór 90 dagen na de levering. Dit kan liquiditeitsproblemen veroorzaken voor de zelfstandige ondernemer, dus hij dient zich bewust te zijn van de (financiële) gevolgen van een dergelijke overeenkomst.