Wypróbuj
menu

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest przez nas traktowana jako jeden z najistotniejszych aspektów w działalności Taxon sp. z o.o. Jako podmiot dostarczający narzędzia i oprogramowanie pomocne przy obsłudze procesów księgowych dbamy o bezpieczeństwo danych  osobowych  przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością.

W poniższym dokumencie przekazujemy informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

 

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Taxon sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

 

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Taxon sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Taxon sp. z o.o. przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł. Taxon sp. z o.o. realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane Taxon sp. z o.o.jako administratora danych osobowych:

TAXON Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska, nr 87, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000761509, kapitał zakładowy: 5 000 zł w całości wpłacony, e-mail:biuro@taxoninvoice.com

 

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza Taxon sp. z o.o.?

Zachowujemy przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których Taxon sp. z o.o. przetwarza dane osobowe. Każdorazowo wskazujemy niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych.

Za każdym razem gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, analizujemy wpływ na osobę, której dane dotyczą oraz prawa tej

osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych w przypadku, gdy ustalimy, że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami.

 • Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową pl prowadzoną przez Taxon sp. z o.o. lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Informacje ogólne

Osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową Taxon.pl lub korzystające z usług świadczonych przez Taxon sp. z o.o. drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Strona ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem  plików cookies znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania strony. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem logowania
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
 • monitoring dostępności usług.

Taxon sp. z o.o. korzysta też z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na stronie pl;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają ustalić w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony pl;
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • płatności

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Taxon sp. z o.o. lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

 

Logi dostępowe

W trakcie korzystania z taxoninvoice.com zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika. Informacje te wykorzystujemy w

diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną Adres IP jest wykorzystywany także w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę.

Informujemy, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na podstawie obowiązujących przepisów.

 

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Taxon.pl możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Jako przykład należy podać:

 • dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. dopasowując wyświetlane reklamy;
 • dane osobowe osób, które korzystają z naszych Usług i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy;
 • niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i
 • Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Usług online Taxon z o.o.

W sytuacji, gdy udostępniamy klientom określone usługi w trybie online (sieci internet), w szczególności w formie Aplikacji, przetwarzamy dane osobowe użytkowników końcowych tego rodzaju produktów i usług.

Zwracamy uwagę, że informacje dotyczące cookies i logów  dostępów  podane  przez  nas  powyżej znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osób fizycznych korzystających z usług Taxon sp. zo.o. oferowanych w formie Aplikacji.

 

Podstawy prawne przetwarzania

Dane przetwarzamy w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (np. w zakresie dostarczania usługi zamówionej przez klienta, w zakresie czynności analitycznych i profilujących, marketingu bezpośredniego, zabezpieczeniu  dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń).

 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Taxon sp. z o.o. Nie przetwarzamy danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych (powołanych w wcześniejszych punktach).

Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi okresu przetwarzania danych osobowych:

 • w przypadku, gdy Taxon z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
 • w przypadku, gdy Taxon z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 • przypadku, gdy Taxon z o.o. przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim?

Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy  bezpieczeństwa  w  celu  ochrony  danych  oraz  zachowania  naszych  standardów  w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Taxon sp. z o.o. przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 • organy Państwowe nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej, (tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).
 • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Taxon z o.o.
 • podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Taxon z o.o.
 • pozostali podwykonawcy Taxon z o.o, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Taxon sp. z o.o.
 • doradcy prawni, doradcy

 

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Taxon sp. z o.o. jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, oraz w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy  o  kontakt pod adresem e-mail: biuro@taxoninvoice.com

Zrealizowanie niżej opisanych uprawnień odbędzie się po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

 

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@taxoninvoice.com

 

Modyfikacja danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza Taxon sp. z o.o. można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: biuro@taxoninvoice.com

 

Cofnięcie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo  w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W celu cofnięcia zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres biuro@taxoninvoice.com

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego

 

Prawo żądania usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym” i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci usunięcia lub przeniesienia danychnależy wysłać maila na adres biuro@taxoninvoice.com

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych, a także gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do przenoszenia danych przysługuje gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią, a także gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Pozostałe kwestie związane z ochroną danych osobowych

W razie, jakiekolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe prosimy o kontakt mailowy biuro@taxoninvoice.comHYPERLINK „mailto:biuro@taxoninvoice.com” .Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Taxon sp. zo.o., mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Umożliwiamy kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

TAXON sp. z.o.o. Grzybowska 87

00-844 Warszawa

 

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Dokonujemy regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa lub najnowsze wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad ochroną danych osobowych.

Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.