Wypróbuj
menu

Sprzeciw wobec faktury w Niemczech

28.06.2023
Sprzeciw wobec faktury w Niemczech

Sprzeciw wobec faktury w Niemczech

Otrzymanie nieprawidłowego rachunku lub nieuzasadnionego roszczenia (na przykład nieprawidłowego rachunku za telefon komórkowy lub zbyt wysokiego rachunku od handlowca) jest zawsze irytujące dla klientów. Ani odbiorcy rachunków nie chcą płacić niewłaściwej kwoty, ani mieć kłopotów z firmą. Co więc zrobić w przypadku otrzymania nieprawidłowej faktury? Odpowiadamy.

‍1) Sprawdź wezwanie do zapłaty

Każdy, kto otrzymał nieuzasadnioną fakturę, powinien w pierwszej kolejności ją sprawdzić. Czy rzeczywiście wystąpił błąd? Która pozycja została nieprawidłowo skwantyfikowana i jakie mogą być tego przyczyny? Jaka metoda płatności została uzgodniona i na jakich warunkach?

2) Skontaktuj się z płatnikiem

Po tym, jak odbiorcy faktur uzyskają wstępny przegląd i nadal są przekonani, że faktura zawiera błędy, powinni skontaktować się z firmą w drugim kroku i dokładniej monitorować sytuację. Dział księgowości może sprawdzić, czy wystąpił błąd.

3) Nie płać faktury!

W żadnym wypadku odbiorcy faktur nie powinni płacić kwoty faktury przed jej ostatecznym wyjaśnieniem. Wynika to z faktu, że co do zasady faktura jest uznawana za zaakceptowaną po dokonaniu płatności.

4) Zaprzeczenie fakturze

Jeśli problemu nie da się wyjaśnić bezpośrednio ze spółką, klienci mają możliwość odrzucenia nieuzasadnionej faktury i na wszelki wypadek zgłoszenia sprzeciwu wobec (rzekomego) zawarcia umowy. Sprzeciw wobec faktury powinien zostać przesłany w formie pisemnej, najlepiej listem poleconym. W ten sposób odbiorcy faktur będą mieli później dowód, że sprzeciw do faktury został faktycznie złożony.

‍5) Weryfikacja faktury przez fakturującego

Płatnik jest zobowiązany do sprawdzenia rachunku po otrzymaniu sprzeciwu. Wynikiem sprawdzenia może być uznanie przez spółkę błędu i ewentualne dokonanie korekty lub dalsze upieranie się przez spółkę przy poprawności faktury.

 

Po otrzymaniu odwołania spółka może wysłać kolejne pismo. Pismo to może być również pismem od prawnika lub agencji windykacyjnej. W takim przypadku odbiorcy rachunków nie są zobowiązani do odpowiedzi na pismo. Jednakże, w zależności od indywidualnego przypadku, odpowiedź może być ważna lub stosowna.

Co należy napisać w sprzeciwie od faktury w Niemczech?

Aby sprzeciw od faktury był skuteczny, ważne jest, aby go dobrze uzasadnić. Nie wystarczy po prostu poinformować wystawcy, że faktura jest nieprawidłowa. Powód sprzeciwu musi być jasno wyjaśniony. Aby sprzeciw został uznany za taki przez odbiorcę, pismo powinno zawierać temat, taki jak „Sprzeciw wobec nieprawidłowej faktury” lub „Sprzeciw dotyczący faktury”, a także konkretny numer faktury. 

 

W każdym przypadku w sprzeciwie do faktury należy podać następujące informacje:

 

  • imię i nazwisko,
  • numer klienta lub numer umowy,
  • numer rachunku,
  • kwota faktury,
  • data wystawienia faktury,
  • opis błędu na fakturze,
  • prośba o przesłanie faktury korygującej,
  • termin korekty faktury.

Jakie są konsekwencje zakwestionowania faktury w Niemczech?

Pod warunkiem że sprzeciw nie jest nadużyciem ani oczywistą nieprawdą. Jeśli sprzeciw zostanie złożony, roszczenie uznaje się za sporne. Od momentu otrzymania sprzeciwu odbiorca faktury nie musi płacić żadnych opłat windykacyjnych ani odsetek za zwłokę, ponieważ oficjalnie nie zalega z płatnością. 

 

Jeśli pismo od firmy windykacyjnej zostanie otrzymane po złożeniu sprzeciwu, firma może zostać poinformowana, że sprzeciw został złożony. Sporne roszczenie nie może również prowadzić do wpisów w agencjach kredytowych, takich jak Schufa. Jeśli wpis Schufa zostanie dokonany błędnie, należy jak najszybciej odnieść się do sprzeciwu wobec nieuzasadnionej faktury, a wpis może zostać tymczasowo zablokowany.‍

Jak długo można składać sprzeciw od faktury w Niemczech?

Nieuzasadnione wezwanie do zapłaty powinno zostać oprotestowane niezwłocznie, najlepiej w ciągu kilku dni, aby możliwe było szybkie zawarcie ugody. Ustawodawca nie określił konkretnego terminu na wniesienie sprzeciwu od faktury.

 

Z prawnego punktu widzenia faktura jest dokumentem, za pomocą którego dostawca żąda uzgodnionej kwoty faktury po wykonaniu usługi lub za usługę, która ma zostać wykonana. Ponieważ faktura jest zatem wynikiem umowy kupna, terminy uzgodnione w umowie kupna mają zasadniczo zastosowanie do sprzeciwu.

Czy mogę sprzeciwić się fakturze, która została już zapłacona?

Zasadniczo nie można wnieść sprzeciwu wobec faktury, która została już zapłacona. Płacąc kwotę faktury, odbiorca faktury uznaje roszczenie. Wyjątkiem może być sytuacja, w której płatność zawiera uwagę dotyczącą sprzeciwu i jest płacona z zastrzeżeniem.

Czy mogę po prostu zignorować nieprawidłowy rachunek?

W żadnym wypadku nie należy ignorować nieuzasadnionej faktury. Jeśli odbiorca faktury po prostu nie zapłaci, będzie zalegał z płatnością. W konsekwencji należy spodziewać się monitów lub żądań windykacyjnych. Nieuzasadnione roszczenie powinno zostać niezwłocznie oprotestowane, aby zostało uznane za oficjalnie zakwestionowane.

‍Co należy zrobić w przypadku otrzymania wezwania do zapłaty?

Wiele firm, które oczekują na zapłatę zaległego długu, składa wniosek o upomnienie w sądzie rejonowym w celu zwiększenia presji na zapłatę. W trakcie postępowania upominawczego sąd rejonowy nie sprawdza, czy faktura może być bezzasadna.

 

W przypadku otrzymania sądowego nakazu zapłaty należy szybko i przede wszystkim w terminie (dwa tygodnie od otrzymania lub do czasu wydania tytułu wykonawczego) wnieść sprzeciw. Do wniesienia sprzeciwu można wykorzystać formularz załączony do wezwania do zapłaty. Najpóźniej w tym momencie warto zasięgnąć kompetentnej porady prawnej. Ważne jest, aby działać szybko, ponieważ wierzyciel może złożyć wniosek o nakaz egzekucyjny w ciągu dwóch tygodni od otrzymania nakazu sądowego. Jest to trudniejsze do obrony niż nakaz zapłaty, ponieważ sprzeciw wobec nakazu egzekucji bezpośrednio prowadzi do postępowania sądowego.‍

Kiedy nadejdzie zawiadomienie o egzekucji

Jeśli nie wniesiono (w terminie) sprzeciwu od nakazu zapłaty, można spodziewać się doręczenia nakazu egzekucyjnego. Sąd może wydać nakaz egzekucyjny na wniosek spółki. Sprzeciw można wnieść dwa tygodnie po otrzymaniu nakazu. Wniesienie sprzeciwu może zapobiec zajęciu w ostatniej chwili. 

‍Postępowanie sądowe po wniesieniu sprzeciwu do weksla

Po złożeniu przez dłużnika sprzeciwu od wezwania do zapłaty, na wniosek wierzyciela może zostać wszczęte postępowanie sądowe. W przypadku wniesienia sprzeciwu od wezwania do zapłaty, postępowanie sądowe wszczynane jest automatycznie. W postępowaniu tym spółka musi stwierdzić i w razie potrzeby udowodnić, że kwota faktury jest uzasadniona.