Wypróbuj
menu

Regulamin serwisu Taxon

REGULAMIN

 

1. Wstęp

 

 • Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 • Regulamin określa zasady korzystania z niżej zdefiniowanej Strony TAXON sp. z o.o., w szczególności zasady korzystania z niżej zdefiniowanych Usług, świadczonych przez  Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej taxoninvoice.com, zwaną dalej Aplikacją.
 • Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony na stronie www.taxoninvoice.com i jest dostępny dla każdego Użytkownika w formie umożliwiającej jego każdorazowe utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie.
 • Korzystanie ze Strony odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 • TAXON sp. z o.o. ma prawo w dowolnym momencie modyfikować swoją Stronę, zawiesić jej działanie albo zaprzestać prowadzenia swojej Strony

2. Definicje

Określenia występujące w Regulaminie, pisane dużą literą, mają następujące znaczenie:

Usługodawca – TAXON Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska, nr 87, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000761509, kapitał zakładowy: 5 000 zł w całości wpłacony

Strona – strona internetowa Usługodawcy, znajdująca się pod adresem www.taxoninvoice.com; Użytkownik – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający z sieci Internet i z Aplikacji;

Usługobiorca – Użytkownik korzystający z Aplikacji;

Aplikacja – narzędzie informatyczne udostępniane odpłatnie przez Spółkę w Serwisie taxoninvoice.com Dzień rejestracji – Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na Stronie, Użytkownik założy konto na taxoninvoice.com.

Usługa – jedna z usług opisanych w § 3 niniejszego Regulaminu

Nieodpłatny okres testowy – limit 10 dokumentów sprzedażowych, w którym Użytkownik ma prawo bezpłatnego korzystania z Usługi, służący zapoznaniu się przez Użytkownika z funkcjonalnością aplikacji.

Okres Abonamentowy – okres czasu, na który usługa udostępniana jest Użytkownikowi, przy czym nie dłuższy niż określony w elektronicznym wniosku zamówienia usługi oraz na stronie taxoninvoice.com.

Opłata abonamentowa – opłata uiszczana przez Użytkownika za korzystanie z usługi określonej w niniejszym Regulaminie w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z informacją o cenie za Usługę zamieszczoną na stronie www.taxoninvoice.com, obowiązującą w chwili zamówienia Usługi.

3. Warunki świadczenia Usług

 • Darmowy program do wystawiania faktur. Czasowo udostępniona poprzez serwis taxoninvoice.com Aplikacja internetowa za pomocą której Użytkownik serwisu ma możliwość wystawiania faktur VAT, proforma oraz innych dokumentów wystawianych w związku z dokumentowaniem transakcji. Po upływie okresu próbnego dostęp do Aplikacji jest możliwy wyłącznie odpłatnie na zasadach określonych poniższym punkcie (§ 3 ust. 2).
 • Płatny program do wystawiania faktur. Udostępniona poprzez serwis taxoninvoice.com Aplikacja internetowa za pomocą której Użytkownik serwisu ma możliwość wystawiania faktur VAT, proforma oraz innych dokumentów wystawianych w związku z dokumentowaniem transakcji.
 • Usługodawca świadczy wyżej opisane usługi, przy pomocy Aplikacji w następujący sposób:
 • Udostępnia poprzez serwis taxoninvoice.com aplikację internetową za pomocą której Użytkownik serwisu ma możliwość wystawiania faktur VAT, proforma oraz innych dokumentów.
 • Umożliwia przechowywanie w Serwisie wprowadzonych przez Użytkownika danych na

zasadach określonych w Regulaminie.

 • Aktualizuje program związany z wystawianiem faktur pod kątem zmian w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
 • Archiwizuje dane i zabezpieczenia je przed utratą.
 • W wybranych przypadkach Usługodawca może przedstawić Usługobiorcy ofertę księgowości online – płatną usługę świadczoną przez zewnętrzny podmiot certyfikowany przez Ministerstwo Finansów jako Doradca Podatkowy dysponujący pełnią uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych usług z zakresu księgowości. Usługodawca kieruję do Użytkownika ofertę zawarcia umowy usługi prowadzenia księgowości online, którą Użytkownik może zawrzeć na warunkach określonych w odrębnej umowie.

5 .Świadczenie Usług przez Usługodawcę jest odpłatne poza wyjątkami określonymi w Regulaminie.

 • Świadczenie Usług odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie.

 • Usługodawca ma prawo w dowolnym czasie zaprzestać świadczenia Usług, czasowo wstrzymać świadczenie Usług albo zmienić (w szczególności ograniczyć) zakres Usług lub sposób ich świadczenia.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Usług wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym z przyczyn technicznych (np. zakłócenia w działaniu systemów teleinformatycznych).
 • O ile Usługodawca i Użytkownik zgodnie nie postanowią inaczej, w zakresie wykraczającym poza opisane wyżej świadczenia, Usługodawca nie realizuje żadnych innych świadczeń na rzecz Użytkownika.

4 Działania zabronione

Użytkownikowi zabrania się:

 • Wprowadzania na Stronę Usługodawcy, do Aplikacji, albo do systemów teleinformatycznych, z których korzysta Usługodawca, treści:
 • naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje albo

naruszających dobra osobiste jakichkolwiek podmiotów;

 • mogących spowodować zakłócenie działania Strony, Aplikacji lub systemów teleinformatycznych Usługodawcy (w tym wskutek ich przeciążenia); w szczególności zabrania  się  używania  albo  wprowadzania   jakiegokolwiek   oprogramowania  mogącego mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony, Aplikacji albo wykorzystywanych przez Spółkę systemów teleinformatycznych;
 • Podawania nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub nieaktualnych informacji albo danych (w tym danych osobowych Użytkownika albo osób trzecich);
 • Kopiowania i utrwalania treści umieszczonych na Stronie, Aplikacji lub w innych materiałach Usługodawcy, wykorzystywanych przy świadczeniu Usług;
 • Rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie Usługodawcy, w Aplikacji lub w innych materiałach Usługodawcy, wykorzystywanych przy świadczeniu Usług.

5. Prawa Autorskie

Wszelkie prawa autorskie do Serwisu taxoninvoice.com, w szczególności do Aplikacji i innych materiałów Usługodawcy, wykorzystywanych przy świadczeniu Usług należą wyłącznie do TAXON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. GRZYBOWSKA, nr 87, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000761509.

6. Zasady korzystania z Aplikacji

 

 • Usługodawca świadczy usługi poprzez Serwis taxoninvoice.com za pomocą sieci Internet.
 • Dostęp do serwisu taxoninvoice.com obywa się jedynie w formie on-line.
 • Użytkownik, rozpoczynając pracę w Aplikacji, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami Aplikacji oraz zaakceptować Regulamin.
 • Użytkownik nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Usługodawcę w ramach Aplikacji bądź innych systemów należących do Usługodawcy.
 • Dostęp do usługi strony taxoninvoice.com możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych.
 • W celu prawidłowego funkcjonowania strony dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.
 • W procesie rejestracji Użytkownik wprowadza wymyślone przez siebie i znane tylko sobie

– hasło.

 • Login (adres email) Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą

identyfikację na stronie.

 • Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych.
 • Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %, &)
 • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.
 • W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w § 6 ust. 5 Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu w Aplikacji.
 • Usługodawca posiada dostęp do loginu, ważności abonamentu a także danych przedsiębiorstwa Użytkownika, takich jak firma (nazwa) przedsiębiorstwa, adres, NIP, email, numer telefonu Użytkownika o ile takowe wprowadzi dobrowolnie do serwisu.
 • Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy:
 • przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią,
 • ustanowić praw na prawach wynikających z Umowy.

7. Zawarcie umowy świadczenia usług

 • Użytkownik wybiera odpowiednią dla siebie Usługę i uiszcza należną opłatę abonamentową.
 • Użytkownik zawierając Umowę korzystania z Aplikacji oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń i że ma status przedsiębiorcy.
 • Z dniem zarejestrowania w Aplikacji Użytkownik może wybrać czasową darmową wersję, dzięki której będzie mógł korzystać bezplatnej wersji z limitem 10 faktur miesięcznie
 • Zawarcie umowy następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy pierwszej opłaty abonamentowej za Usługę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
 • Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:
 • Zarejestrowania się Użytkownika w Aplikacji.
 • Akceptacji Regulaminu.
 • Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, ten pierwszy obowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail).
 • Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
 • Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez

zastrzeżeń.

 • Dobrowolnie przystąpiłem do Umowy.
 • Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

8. Opłaty

 • Z wyłączeniem wersji bezplatnej, z tytułu korzystania z Aplikacji Użytkownik obowiązany jest do uiszczania opłat abonamentowych należnych za świadczenie Usługi.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty abonamentu.
 • Faktura VAT wystawiana jest po uiszczeniu zapłaty za pakiet przez Użytkownika, ze wskazaniem danych określonych przez Użytkownika podanych przy zakładaniu Konta.
 • Koszty związane z realizacją płatności za Usługi ponosi Użytkownik.
 • Usługa świadczona jest w okresach abonamentowych. W przypadku nieprzedłużenia okresu abonamentowego na zasadach określonych niżej Usługa wygasa.

9. Przedłużanie okresu abonamentowego

 • Przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego Usługodawca poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o upływie Okresu Abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie okresu świadczenia usługi na kolejny Okres Abonamentowy. Przedłużenie Okresu Abonamentowego jest równoznaczne  z zamówieniem usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Użytkownik dokonuje przedłużenia Okresu Abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę tytułem świadczenia usługi, na  kolejny Okres Abonamentowy.
 • Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy.
 • Użytkownik dokonując wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu świadczenia Usługi, Cennika oraz jeżeli są przewidziane dla danej usługi – specyfikacji, parametrów bezpieczeństwa i innych dokumentów, o których mowa w Regulaminie i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym.
 • Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, tytułem  świadczenia  Usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego, gdy opłata abonamentowa została uiszczona przed dniem zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego.
 • W przypadku, gdy opłata została uiszczona po zakończeniu poprzedniego okresu abonamentowego kolejny okres abonamentowy liczony jest od dnia uiszczenia opłaty abonamentowej na poczet kolejnego okresu abonamentowego.
 • Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem świadczenia usługi  w  kolejnym Okresie Abonamentowym skutkować będzie zablokowaniem dostępu do usługi oraz usług dodatkowych związanych z Usługą wraz z danymi w ramach nich zgromadzonymi oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi.
 • W takim przypadku wszystkie dane Użytkownika będą przechowywane przez Usługodawcę przez 30 dni kalendarzowych poczynając od następnego dnia po dacie wygaśnięcia umowy.
 • W tym czasie Użytkownik może w dowolnym momencie aktywować ponownie usługę przez opłacenie abonamentu lub usunąć swoje konto, co spowoduje definitywne usunięcie wszystkich jego danych z Aplikacji.

10. Wymogi techniczne

 • Wymogi techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji są podane na stronie  https://www.taxoninvoice.com/
 • Koszty dostosowania się do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Aplikacji ponosi Użytkownik.
 • Użytkownik składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z ww. wymogami technicznymi przed złożeniem zamówienia.

11.Zakres odpowiedzialności i prawa Usługodawcy

 • Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z usług określonych w Regulaminie (w szczególności korzystania z Aplikacji), jeżeli jest to spowodowane:
 • koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania (w tym Aplikacji);
 • przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
 • jakiekolwiek niezgodne z prawem czynności wykonywane przez Użytkownika, bądź inna osobę używającą Aplikacje w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu;
 • z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika w związku z korzystaniem  z usług określonych w Regulaminie (w szczególności korzystania z Aplikacji);
 • za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy;
 • z tytułu szkód wynikłych z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby korzystającej z Aplikacji;
 • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w Regulaminie, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej;
 • za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);
 • za treści otrzymywane i wysyłane przez Usługobiorców za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane w Formularzach jakiekolwiek dane lub/i informacje;
 • za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Usługobiorcy lub osób trzecich, w szczególności za korzystanie przez Usługobiorcę z usług określonych w Regulaminie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami  Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 • Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona  jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Użytkownik wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi.
 • W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi przez okres dłuższy niż 24 godziny w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia maksymalnie do jego zapłaconej wysokości za dany miesiąc.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Aplikacja i inne usługi określone w Regulaminie jedynie wspierają prowadzenie przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną

przez Użytkownika działalnością gospodarczą.

 • Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Usługodawcy umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
 • Usługodawca może odmówić świadczenia usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 • rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usług określonych w Regulaminie;
 • zmiany szaty graficznej i/lub układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia usług określonych w Regulaminie;
 • rozbudowy lub/i zmian form i zakresu korzystania z usług określonych w Regulaminie,  bez uprzedniego informowania o tym Usługobiorców.
 • W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie. Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem wiadomości elektronicznej o zamiarze zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie. Jednocześnie w zawiadomieniu Usługodawca wezwie Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu lub/i udzielenia Usługodawcy stosownych wyjaśnień odnośnie tego naruszenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 (trzy) dni. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu lub/i udzielenia przez Usługobiorcę niewiarygodnych wyjaśnień lub/i braku wyjaśnień, Usługodawca może zaprzestać świadczenia usług określonych w Regulaminie, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany.
 • Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie, bez uprzedniego zawiadomienia Usługobiorcy, w następujących przypadkach:
 • udostępnienia przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych osobowych;
 • rezygnacji przez Usługobiorcę z usług określonych w Regulaminie.

12. Tryb postępowania reklamacyjnego

 • Usługobiorca może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usług określonych w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej biuro@taxoninvoice.com
 • Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 • Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania reklamacji.
 • W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do jej uzupełnienia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 • Reklamacja musi zawierać:
 • Opis przedmiotu reklamacji oraz dane umożliwiające jego identyfikację i sformułowanie odpowiedzi.
 • Dane użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające

identyfikację: Osoby składającej reklamację, jako Użytkownika;

 • Wskazanie usługi, której reklamacja dotyczy;
 • Zarzuty Użytkownika co do wskazanej usługi;
 • Okoliczności uzasadniające reklamację;
 • Żądanie Użytkownika związane ze złożoną reklamacją.
 1. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w Formularzu.

13. Ochrona danych osobowych

 • Każdy Użytkownik oraz ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
 • Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności.

14. Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

 • Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest, co do zasady na czas określony równy Okresowi Abonamentowemu. Przedłużenie okresu abonamentowego usługi skutkuje  przedłużeniem  Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu w przypadku:
 • Śmierci Użytkownika;
 • Ustania bytu prawnego Użytkownika;
 • Nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego tej usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
 • Użytkownik naruszy postanowienia umowy w tym warunków niniejszego Regulaminu;
 • Użytkownik będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami;
 • Użytkownik będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub

użytkowników sieci Internet;

 • Użytkownik naruszył prawa autorskie majątkowe do Aplikacji (lub jej fragmentu) lub inne prawa quasi wyłączne jej dotyczące;
 • Użytkownik udostępnił Aplikację (lub jej fragment) osobie trzeciej;
 • Użytkownik opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia Usługodawcy, a okres opóźnienia przekracza 15(piętnaście) dni.
 • Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie drugą stronę umowy do zaprzestania naruszeń wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych naruszeń.
 • Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

15. Zmiana Regulaminu

 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 • Zmiana treści Regulaminu staje się skuteczna z momentem zamieszczenia Regulaminu w zmienionej wersji na Stronie, chyba że Usługodawca zamieści tam komunikat wskazujący na dzień, od którego zmiana Regulaminu staje się skuteczna.

16. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca rekomenduje, by dla bezpieczeństwa środowiska informatycznego, z którego korzysta Użytkownik celem korzystania z Aplikacji, Użytkownik wyposażył sprzęt, którego  będzie używał w ww. celu, w program antywirusowy i aktualizował go na bieżąco. Użytkownika obowiązuje zakaz wprowadzania do Internetu treści o charakterze bezprawnym.
 • Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 • Prawo polskie znajduje zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie.
 • Rozpoczęcie użytkowania Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia w Serwisie.