Wypróbuj
menu

Nowy Ład a ryczałt 2022 – jakie zaszły zmiany? Dla kogo jest opłacalny?

08.11.2022
Nowy Ład a ryczałt 2022 – jakie zaszły zmiany? Dla kogo jest opłacalny?

W dniu 1 stycznia 2022 roku weszły w życie ogromne reformy w systemie podatkowym spowodowane uchwaleniem ustawy zwanej „Polskim Ładem”. W jej ramach zostaną wprowadzone liczne projekty zmian w przepisach dotyczących podatków, budownictwa mieszkaniowego, zdrowia, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, emerytur oraz i wielu innych dziedzin życia. Za założenia jest to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19, sposób na zmniejszenie nierówności społecznych i stworzenie lepszych warunki do życia dla wszystkich obywateli. W istocie – nowe przepisy dotyczyć będą każdego z nas, niezależnie czy pracujemy na etacie, czy prowadzimy własną działalność gospodarczą. W poniższym wpisie skupimy się właśnie na przedsiębiorcach, konkretnie na tych, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Nowy Ład ryczałt – jak funkcjonuje?

Na początek warto przypomnieć, jakie są zalety opodatkowania ryczałtem oraz kto może z niego skorzystać. W przypadku takiej formy rozliczenia, stawka podatkowa różni się w zależności od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. W tym wypadku wysokość podatku, który musimy zapłacić, wylicza się od przychodów niepomniejszonych o koszty uzyskania przychodów – jest to szczególna cecha, która odróżnia ryczałt od pozostałych form opodatkowania.

Na taką opcję zdecydować się może każda osoba fizyczna uzyskująca przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający 2 mln euro rocznie. Może być ona atrakcyjna szczególnie dla zawodów objętych niską stawką podatkową oraz polecana jest szczególnie w przypadku firm, które posiadają niewielkie koszty. Ta forma charakteryzuje się dużym rozrzutem jeżeli chodzi o wysokość dostępnych stawek podatkowych – od 3 proc. do nawet 17 proc.

Duże inwestycje, których nie można będzie odliczyć od podatku, mogą stanowić spore obciążenie i sprawić, że rozliczenie będzie bardzo niekorzystne. Warto dokładnie przemyśleć strategię działalności, jej cele i oczekiwane przychody oraz skonsultować się z doradcą podatkowym w celu przeanalizowania wszystkich plusów i minusów takiego rozwiązania. Art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym przewiduje również wiele działalności, które nie mogą skorzystać z tej możliwości rozliczenia

Nowy Ład  – stawki ryczałtu w 2022 r

Podstawą opodatkowania przy ryczałcie ewidencjonowanym są przychody. Każdy rodzaj działalności w zależności od branży dostaje przypisana jedną, stałą stawkę podatkową z kilku podstawowych: 17%, 15%, 8,5%, 5,5% oraz 3%. Dokładne informacje o poszczególnych kryteriach determinujących przynależność do danej grupy zawodów reguluje art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowy. Polski Ład wprowadził kilka znaczących zmian również w tym aspekcie. Pojawiły się bowiem dwie nowe, niższe stawki podatku w wysokości 14 proc. i 12 proc.

Zmiany w ryczałcie 2022

Zmiana z 15% na 12% dotyczy większości przedsiębiorców działających w branży IT, natomiast niewielkie obniżenie do 14% obejmuje wszystkie zawody medyczne takie jak lekarze, pielęgniarki, psychologowie czy fizjoterapeuci. Takie same przywileje dotyczą zawodów technicznych, do których zaliczyć możemy architektów czy inżynierów budownictwa.

Przepisy o ryczałcie kierują się zasadą, zgodnie z którą usługi, którym nie została przypisana żadna konkretna stawka, opodatkowane są stawkę ogólną wynoszącą 8,5%. Bardzo często różnice wynikające z przydzielenia do danej grupy są jednak na tyle szczegółowe, że nie mamy pewności, który próg opodatkowania dotyczy naszej działalności. W takim wypadku warto zgłosić się do Głównego Urzędu Statystycznego z oficjalnym wnioskiem o sklasyfikowanie wykonywanych usług według kodu PKWiU. Pozwoli nam to uniknąć błędu – jeżeli opłacone dotychczas zaliczki były niższe niż ich prawidłowa kwota, konieczne będzie dokonanie dopłaty do urzędu skarbowego.

Nowy ład ryczałt – składka zdrowotna naliczana inaczej

Jedna z głównych zmian w nowych przepisach dotyczy wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Aktualnie będzie ona uzależniona od wybranego sposobu opodatkowania. Jeszcze w 2021 roku wszyscy przedsiębiorcy płacili stałą składkę zdrowotną w wysokości 381,81 zł miesięcznie a, sporą jej część można było odliczyć od podatku, zatem jej realny koszt był do tej pory niewielki.

Aktualnie przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu, natomiast w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzależniona będzie ona od wielkości przychodów uzyskiwanych. Nie będzie można również odliczyć jej od podatku, przez co zdecydowanie zwiększą się obciążenia dla wszystkich przedsiębiorców.

Składka zdrowotna 2022 ryczałt – jak obliczyć?

Jedną z głównych zmian, jakie wprowadził Polski Ład, jest sposób naliczania wysokości składki zdrowotnej od ryczałtu ewidencjonowanego. Wciąż pozostaje ona na poziomie 9% –  co więc się zmienia?

Od 2022 roku wyliczenie składki zdrowotnej zależeć będzie od przychodów podatnika, a jej wysokość ustalana będzie na podstawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedzającego). Wedle nowych przepisów Polski Ład wprowadza cztery progi podatkowe:

 • przychody roczne do 60 tys. zł – miesięczna składka 60% przeciętnego wynagrodzenia,
 • przychody roczne do 300 tys. zł – miesięczna składka wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia,
 • przychody rocznych powyżej 300 tys. – zł miesięczna składka wynosi 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Ryczałt a składka zdrowotna – w nowym ładzie zapłacisz więcej

Niestety dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 podawane przez GUS nie są jeszcze opublikowane w momencie powstawania tego artykułu. Można jednak dla przybliżenia wykorzystać wiedzę z poprzedniego roku, a według tych danych możemy spodziewać się składek na poziomie:

 • przychód rocznie do 60 000 zł – 305,56 zł,
 • przychód rocznie od 60 001 zł do 300 000 zł – 509,27 zł,
 • przychód rocznie od 300 000 zł – 916,68 zł.

Do ustalenia odpowiedniej stawki przyjmujemy przychody pomniejszone o składki społeczne, jeżeli nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu na podstawie ustawy o PIT. Nowe zasady rozliczania składek zdrowotnych zaczynają obowiązywać od 1 Lutego 2020 roku.

Polski Ład ryczałt – jakie obowiązują terminy?

Gdy wybierasz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, musisz samodzielnie ustalać jego wysokość za każdy miesiąc zgodnie z uzyskanym przychodem i opłacić go w terminie do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku grudnia należy tego dokonać przed upływem terminu na złożenie zeznania rocznego.

Można również zdecydować się na kwartalne opłacanie ryczałtu jeżeli spełniamy specjalne warunki. Dotyczy to działalności rozpoczynających od opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz tych, które w poprzednim roku osiągnęły przychodów nieprzekraczający 200 tys. euro. Po wybraniu takiej formy rozliczenia z urzędem należy dokonać wpłaty za dany kwartał do 20. dnia następującego po jego upływie.

Nowy Ład – ryczałt dla programistów 2022

Grupą, która ma znacząco skorzystać na nowych zasadach rozliczania ryczałtem, ma być szeroko pojęta branża IT. Prawo przewiduje dla programistów możliwość skorzystania z opodatkowania ryczałtowego, a Nowy Ład wprowadza niższą niż dotychczas stawkę, która zamiast 15% będzie wynosić od stycznia 2022 r. 12%. Jako że zakres działań w tej szerokiej dziedzinie jest ogromny, występują wątpliwości, kto dokładnie może z tego skorzystać. Kierując się zapisami art. 12 ust. 2b ustawy o ryczałcie można stwierdzić, że  ze stawki 12% ryczałtu mogą korzystać podatnicy świadczący usługi związane z:

 • wydawaniem pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
 • wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego,
 • wydawaniem pakietów oprogramowania użytkowego,
 • oprogramowaniem komputerowym pobieranego z Internetu,
 • doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego,
 • doradztwem w zakresie oprogramowania,
 • instalowaniem oprogramowania,
 • zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi.

Ryczałt ewidencjonowany może być bardzo korzystną formą opodatkowania dla programistów. Wynika to głównie z tego, że koszty prowadzenia tego typu działalności nie są wysokie, co powoduje, że pomimo średnich przychodów osiągane są znaczne dochody. Zwłaszcza jeżeli kwalifikujemy się do wprowadzonej  przez program Polski Ład atrakcyjnej niższej stawki.

Jeżeli jesteś informatykiem, a Twoja działalność nie spełnia żadnych z podanych wyżej kryteriów, to tak jak pisaliśmy wyżej, jest szansa na uzyskanie korzystnego podatku na poziomie 8,5%.

Wielu programistów może także skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów wynoszącego zaledwie 5% w postaci specjalnej ulgi IP BOX.  Aby spełnić wymagania, musimy przede wszystkim prowadzić działalność badawczo-rozwojową działającą na rynku nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Przyznawana jest ona po uzyskaniu pozytywnej opinii organów skarbowych w interpretacji indywidualnej. Należy pamiętać, że decydując się na ryczałt, skorzystanie z ulgi IP BOX będzie niemożliwe.

Polski Ład a ryczałt – zmiana formy opodatkowania

W przypadku każdej jednoosobowej działalności gospodarczej wybór formy opodatkowania jest jedną z najważniejszych decyzji, którą należy podjąć. Wielu małych przedsiębiorców wykorzystujących do tej pory inny rodzaj rozliczania zaczęło zadawać sobie pytanie: „czy w dalszym ciągu mi się to opłaca?”. Po uchwaleniu Nowego Ładu zmienia się znacząco obowiązujące do tej pory prawo podatkowe, dlatego zasadne są związane z tym wątpliwości, a zmiana opodatkowania na ryczałt może okazać się dla niektórych właścicieli biznesów bardzo korzystna.

Zakłada się, że wzrost składki zdrowotnej dla ryczałtowców może okazać się niższy niż w przypadku skali podatkowej lub podatku liniowego. Wszystko zależy jednak od indywidualnej sytuacji danego podatnika. Wpływ na to będzie miało bardzo wiele czynników, takich jak model biznesowy danej firmy, generowany przez nią przychód, jak i koszty jego uzyskania.

Przepisy stanowią, że każdy podatnik ma prawo zmienić formę opodatkowania – można tego dokonać raz w roku. Każdy przedsiębiorca, który jako formę opodatkowania wybierze podatek liniowy czy ryczałt ma czas do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym. Tak więc jeżeli prowadzisz działalność i w styczniu osiągnąłeś przychód, masz czas na złożenie formularza CEIDG-1, do dnia 20 lutego 2022 r.

Rozliczanie ryczałtem w Nowym Ładzie – wspomóż się aplikacją do faktur TAXON

Niezależnie od formy opodatkowania wszystkich przedsiębiorców czeka trudny czas – zwiększone wydatki oraz często niezrozumiałe przepisy. Okres przejściowy może kosztować wiele nerwów i nadgodzin przeznaczonych na uporanie się z licznymi problemami. Dlatego prezentujemy Ci nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu zaoszczędzisz sporo czasu i uporządkujesz wszystkie dokumenty niezbędne podczas prowadzenia biznesu. Aplikacja do faktur Taxon to intuicyjne i proste w obsłudze narzędzie, do którego masz dostęp w każdej chwili w swoim telefonie. Pozwoli Ci ono na pełną kontrolę wszystkich procesów związanych z Twoim biznesem w bardzo wygodny i szybki sposób. Zapewnij sobie natychmiastowy, bezpośredni kontakt do swojego księgowego – od teraz załatwisz wszystkie formalności za pomocą jednego kliknięcia. Zapomnij o bałaganie w fakturach, dzięki naszej aplikacji wszystko będzie uporządkowane, a Ty bez problemu znajdziesz to, czego będziesz akurat potrzebować.

Już dziś zainstaluj nasz program do faktur i przekonaj się, ile czasu zaoszczędzisz, rezygnując z tradycyjnych papierowych dokumentów. Przejmij pełną kontrolę nad swoimi finansami – zapraszamy!