Wypróbuj
menu

Księgowanie faktur korygujących – jak zrobić to dobrze, by oszczędzić sobie problemów?

17.05.2024
Księgowanie faktur korygujących – jak zrobić to dobrze, by oszczędzić sobie problemów?

Księgowanie faktur korygujących jest kluczowym elementem zarządzania finansami w każdej firmie. Choć proces ten może wydawać się skomplikowany, dokładne zrozumienie zasad i procedur może znacząco ułatwić ten obowiązek. W tym artykule przybliżymy najważniejsze aspekty związane z księgowaniem faktur korygujących, aby pomóc Ci unikać potencjalnych problemów.

Jak zaksięgować korektę do faktury?

Korekta do faktury może wynikać z różnych przyczyn, takich jak błąd w cenie, ilości towaru, czy w samych danych odbiorcy. Proces księgowania korekty do faktury jest niezbędny, aby zapewnić dokładność i zgodność z przepisami rachunkowości. Aby poprawnie zaksięgować korektę do faktury, warto postępować według kilku kluczowych kroków.

Pierwszym krokiem w księgowaniu korekty jest identyfikacja faktury pierwotnej, której korekta dotyczy. Jest to ważne, aby móc dokładnie prześledzić, jakie zmiany mają zostać wprowadzone. Należy zebrać wszystkie dokumenty związane z transakcją, w tym oryginalną fakturę oraz dowody na konieczność dokonania korekty.

Księgowanie faktury korygującej – potrzebne dokumenty

Dokładna dokumentacja jest kluczowa dla poprawnego księgowania korekty. Dokumentacja ta powinna zawierać zarówno fakturę pierwotną, jak i korygującą. Faktura korygująca musi zawierać wszystkie poprawne dane, w tym:

 • numer faktury pierwotnej – aby jasno wskazać, której faktury dotyczy korekta,
 • opis korekty – dokładne informacje na temat tego, co jest korygowane i dlaczego,
 • nowe wartości – zaktualizowane ceny, ilości lub inne istotne informacje,
 • data wystawienia – zarówno data wystawienia faktury pierwotnej, jak i korygującej.

Jak księgować faktury korygujące?

Pierwszym krokiem jest dokładne sprawdzenie, jaki błąd został popełniony w fakturze pierwotnej. Może to być np. błędna cena jednostkowa, niewłaściwa ilość towarów lub usługi, czy też błędne dane odbiorcy. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć, jak ten błąd wpływa na wartości księgowe, ponieważ będzie to miało bezpośrednie konsekwencje dla korekty.

Po zidentyfikowaniu błędu należy wystawić fakturę korygującą. Faktura ta musi zawierać wszystkie niezbędne poprawki i odniesienie do faktury pierwotnej. Na fakturze korygującej należy podać numer oryginalnej faktury oraz dokładnie opisać, jakie elementy zostały skorygowane. Ważne jest, aby faktura korygująca była czytelna i zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Następnie należy wprowadzić odpowiednie zmiany w systemie księgowym. Polega to na aktualizacji ksiąg rachunkowych, aby odzwierciedlały one rzeczywistą wartość transakcji po korekcie. W praktyce oznacza to, że należy zmienić wartości dotyczące przychodów, kosztów, należności lub zobowiązań, w zależności od charakteru faktury korygującej. Kluczowe jest, aby zmiany te były wprowadzone w sposób dokładny i zgodny z przepisami rachunkowości.

Po wprowadzeniu zmian warto dokonać weryfikacji, aby upewnić się, że wszystkie dane są poprawne. Dokumentacja związana z fakturą korygującą, w tym faktura pierwotna i korygująca, powinna być odpowiednio zarchiwizowana. Jest to istotne zarówno dla celów audytowych, jak i ewentualnych kontroli podatkowych.

Księgowanie korekty do faktury może być bardziej skomplikowane, jeśli dotyczy wielu transakcji lub obejmuje różne okresy rozliczeniowe. W takich przypadkach warto skonsultować się z księgowym lub specjalistą ds. rachunkowości, aby upewnić się, że wszystkie procedury są przeprowadzone prawidłowo. Dobre praktyki obejmują również regularne szkolenia pracowników zajmujących się księgowością oraz korzystanie z zaawansowanych systemów księgowych, które mogą automatyzować wiele procesów i minimalizować ryzyko błędów.

Na jakich kontach zaksięgować fakturę korygującą?

Faktury korygujące muszą być zaksięgowane na odpowiednich kontach księgowych, aby zapewnić poprawność danych finansowych. W zależności od rodzaju faktury i natury korekty, proces ten może się różnić. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat księgowania faktur korygujących zarówno sprzedażowych, jak i zakupowych.

Księgowanie faktury korygującej sprzedaży

Faktury korygujące sprzedaż są związane z korektami przychodów i należności od klientów. Wystawienie takiej faktury może być konieczne w przypadku błędów w pierwotnej fakturze, takich jak niepoprawne ceny, ilości towarów lub usług, czy dane nabywcy. Proces księgowania faktur korygujących sprzedaż obejmuje następujące kroki.

 • Konta przychodów: Faktura korygująca wpływa na konto przychodów firmy. Jeśli korekta zmniejsza przychód, księguje się ją jako zmniejszenie przychodów (konto przychodów ze znakiem minus). Jeśli natomiast korekta zwiększa przychód, księguje się ją jako dodatkowy przychód.
 • Konta należności: Równocześnie faktura korygująca wpływa na konto należności. Korekta zmniejszająca przychód obniża wartość należności od klientów, co oznacza, że klient jest winien firmie mniej pieniędzy. Odwrotnie, korekta zwiększająca przychód zwiększa wartość należności.

Przykład: Firma wystawiła fakturę na kwotę 1000 zł za usługi, ale po błędzie zauważono, że rzeczywista kwota powinna wynosić 900 zł. Faktura korygująca zmniejszy przychód o 100 zł oraz należność od klienta o 100 zł.

Księgowanie korekty faktury zakupu

Faktury korygujące zakupy dotyczą korekt kosztów oraz zobowiązań wobec dostawców. Mogą być one konieczne w sytuacjach, gdy pierwotna faktura zawiera błędy takie jak niepoprawne ceny zakupu, ilości towarów, czy błędy w danych dostawcy. Księgowanie takich faktur obejmuje następujące kroki.

 • Konta kosztów: Faktura korygująca wpływa na konto kosztów firmy. Jeśli korekta zmniejsza koszty, księguje się ją jako zmniejszenie kosztów (konto kosztów ze znakiem minus). Jeśli korekta zwiększa koszty, księguje się ją jako dodatkowy koszt.
 • Konta zobowiązań: Jednocześnie faktura korygująca wpływa na konto zobowiązań. Korekta zmniejszająca koszty obniża wartość zobowiązań wobec dostawców, co oznacza, że firma jest winna dostawcy mniej pieniędzy. Odwrotnie, korekta zwiększająca koszty zwiększa wartość zobowiązań.

Kiedy można zaksięgować fakturę korygującą?

Księgowanie faktury korygującej powinno być dokonane jak najszybciej po jej wystawieniu. Ważne jest, aby nie zwlekać z tym procesem, ponieważ opóźnienia mogą prowadzić do problemów z rozliczeniami podatkowymi i sprawozdaniami finansowymi. Im szybciej zostanie zaksięgowana faktura korygująca, tym łatwiej będzie utrzymać porządek w dokumentacji finansowej i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.

Księgowanie faktur korygujących powinno być przeprowadzone jak najszybciej po ich wystawieniu. Szybkie i dokładne księgowanie jest kluczowe dla zachowania porządku w dokumentacji finansowej, uniknięcia problemów z rozliczeniami podatkowymi i sprawozdaniami finansowymi oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Pamiętaj, że terminowe księgowanie korekt jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także dobrą praktyką zarządzania finansami firmy.

Czy trzeba księgować fakturę i korektę?

Tak, księgowanie zarówno faktury pierwotnej, jak i korekty jest obowiązkowe. Obie te operacje muszą być odnotowane w księgach rachunkowych, aby odzwierciedlały rzeczywisty stan finansów firmy. Pomijanie lub niepoprawne księgowanie faktur korygujących może prowadzić do poważnych nieścisłości w księgach rachunkowych, co z kolei może skutkować problemami podczas audytu lub kontroli podatkowej.

Księgi rachunkowe powinny odzwierciedlać rzeczywiste transakcje i stan finansów firmy. Pominięcie jakiejkolwiek faktury, w tym korygującej, prowadzi do zniekształcenia obrazu finansowego firmy, co może wpłynąć na podejmowanie błędnych decyzji zarządczych.

Audytorzy dokładnie sprawdzają zgodność ksiąg rachunkowych z dokumentacją finansową. Brak uwzględnienia faktur korygujących może prowadzić do wykrycia nieprawidłowości, co może skutkować koniecznością ponownego przeprowadzenia audytu i zwiększenia kosztów związanych z kontrolą.

Urzędy skarbowe wymagają precyzyjnych rozliczeń podatkowych. Nieprawidłowe księgowanie faktur korygujących może prowadzić do błędnych deklaracji VAT, CIT czy PIT, co z kolei może skutkować nałożeniem kar i odsetek za zwłokę.

Faktura korygująca – jak zaksięgować online?

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm korzysta z systemów księgowych online, które znacznie ułatwiają proces księgowania faktur korygujących. Systemy te często posiadają zautomatyzowane funkcje, które pomagają w dokładnym wprowadzeniu danych i eliminują wiele typowych błędów. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom księgowym online, proces księgowania faktury korygującej staje się bardziej efektywny i mniej podatny na błędy. Oto szczegółowy przewodnik, jak zaksięgować fakturę korygującą online:

Logowanie do systemu

Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do systemu księgowego online. Należy użyć swoich danych logowania, takich jak nazwa użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do panelu administracyjnego. Wiele systemów oferuje również opcję uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), co zwiększa bezpieczeństwo danych.

Jeśli faktura pierwotna nie została jeszcze wprowadzona do systemu, należy to zrobić w pierwszej kolejności. Wprowadzenie faktury pierwotnej polega na dodaniu wszystkich niezbędnych danych, takich jak:

 • numer faktury,
 • data wystawienia,
 • dane sprzedawcy i nabywcy,
 • opis towarów lub usług,
 • kwoty netto, VAT i brutto.

Dodanie faktury korygującej

Po wprowadzeniu faktury pierwotnej, można przystąpić do dodania faktury korygującej. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję w systemie księgowym, która umożliwia dodanie faktury korygującej. Proces ten zazwyczaj obejmuje kilka kroków.

Sprawdzenie danych

Przed zapisaniem faktury korygującej w systemie, należy dokładnie sprawdzić wszystkie wprowadzone dane. Upewnij się, że numer faktury pierwotnej jest poprawny, wszystkie skorygowane wartości są zgodne z rzeczywistością powód korekty jest jasno i dokładnie opisany a wszystkie kwoty (netto, VAT, brutto) są poprawnie obliczone.

Generowanie raportów i dokumentacji

Po zaksięgowaniu faktury korygującej, warto wygenerować odpowiednie raporty i dokumentację, które mogą być potrzebne do celów audytowych lub kontroli podatkowych. Systemy księgowe online zazwyczaj oferują funkcje generowania raportów VAT, bilansów, rachunków zysków i strat oraz innych kluczowych dokumentów finansowych.

Najczęstsze błędy przy księgowaniu korekt faktur

Jednym z najczęstszych błędów jest niepoprawne powiązanie faktury korygującej z odpowiednią fakturą pierwotną. Jest to szczególnie istotne, ponieważ faktura korygująca musi odnosić się bezpośrednio do faktury, którą koryguje. Brak tego powiązania może prowadzić do problemów z identyfikacją transakcji i zrozumienia kontekstu korekty. Aby uniknąć tego błędu, zawsze upewnij się, że faktura korygująca zawiera numer faktury pierwotnej oraz dokładny opis powodów korekty.

Brak pełnych danych

Brak najważniejszych informacji na fakturze korygującej może prowadzić do nieścisłości w księgach rachunkowych i utrudniać prawidłowe rozliczenia podatkowe. Aby uniknąć tego błędu, zawsze sprawdzaj, czy wszystkie niezbędne dane zostały wprowadzone przed zapisaniem faktury korygującej w systemie księgowym.

Opóźnienia w księgowaniu

Księgowanie faktur korygujących powinno być dokonywane niezwłocznie po ich wystawieniu. Opóźnienia mogą prowadzić do szeregu problemów, takich jak:

 • błędy w okresowych raportach finansowych,
 • nieprawidłowe rozliczenia podatkowe,
 • problemy z audytami i kontrolami podatkowymi.

Terminowe księgowanie korekt jest kluczowe dla utrzymania porządku w dokumentacji finansowej i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Warto wdrożyć procedury wewnętrzne, które zapewnią szybkie i efektywne księgowanie faktur korygujących.

Aby zapewnić pełną zgodność i przejrzystość finansów firmy, pamiętaj o dokładnym sprawdzaniu danych i niezwłocznym księgowaniu faktur korygujących. Wdrożenie nowoczesnych systemów księgowych online lub systemów ERP może znacznie usprawnić ten proces, minimalizując ryzyko błędów i poprawiając efektywność zarządzania dokumentacją finansową. Prawidłowe księgowanie faktur korygujących jest kluczowe dla utrzymania porządku w finansach firmy i uniknięcia problemów związanych z nieścisłościami księgowymi oraz kontrolami podatkowymi.