Wypróbuj
menu

Faktura bez vat-jak wystawić?

27.02.2024
Faktura bez vat-jak wystawić?

Podmiot zwolniony z VAT ma możliwość wystawienia faktury bez uwzględnienia podatku VAT. Ważne jest zaznaczenie, że taka faktura może być wystawiona jedynie na żądanie nabywcy. Aby otrzymać fakturę, konieczne jest złożenie odpowiedniego zgłoszenia w ciągu 3 miesięcy od zrealizowania usługi, dostarczenia towarów lub otrzymania zapłaty.

 

Co oznacza faktura bez uwzględnienia VAT i kto ma prawo do jej wystawienia?

Opłata VAT jest integralną częścią ceny towaru, jednak nie przekłada się bezpośrednio na zysk sprzedawcy; jej pełna kwota jest przelewana na konto urzędu skarbowego. Niemniej istnieją przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z tego rodzaju podatku. Jakie są zatem ich zobowiązania dokumentacyjne?

Zwolnienie podmiotowe z VAT (w związku z nieprzekroczeniem limitu 200 000 zł)

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy VAT, podatnicy, których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł, są zwolnieni od podatku. Warto zauważyć, że do tej wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Natomiast ust. 2 tego samego artykułu wylicza czynności, których wartość nie wlicza się do wspomnianego limitu, takie jak na przykład wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przywołany przepis opisuje zwolnienie podmiotowe z VAT, związane z nieosiągnięciem przewidzianego ustawą limitu kwotowego.

Niestety, powyższy przywilej nie obejmuje wszystkich podatników. Istnieją tacy, którzy mimo rocznej sprzedaży nieprzekraczającej 200 000 zł, są zobowiązani do płacenia VAT. Wyłączenia od zwolnienia z VAT są określone w art. 113 ust. 13 ustawy VAT. Zwolnienia z VAT nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców dokonujących sprzedaży terenów budowlanych, nowych środków transportu czy złomu metali szlachetnych.

Zwolnienia z VAT ze względu na nieprzekroczenie limitu 200 000 zł nie obejmują również przedsiębiorców dokonujących sprzedaży wysyłkowej określonych produktów, takich jak na przykład preparaty kosmetyczne i toaletowe, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, czy urządzenia elektryczne.

 

Zwolnienie z VAT można podzielić na dwa główne rodzaje:

zwolnienie podmiotowe oraz zwolnienie przedmiotowe. W obu sytuacjach przedsiębiorca ma możliwość wystawiania faktur bez uwzględnienia kwoty VAT.


1) Zwolnienie podmiotowe, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, obejmuje sprzedaż dokonywaną przez podatników, których całkowita wartość sprzedaży nie przekroczyła 200 000 zł w poprzednim roku podatkowym. Ustawa precyzuje również pewne czynności, których wartość nie wlicza się do tego limitu, np. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Warto jednak podkreślić, że ten przywilej nie obejmuje wszystkich podatników. Istnieją przedsiębiorcy, którzy, mimo rocznej sprzedaży nie przekraczającej 200 000 zł, nadal są zobowiązani do płacenia VAT. Wyłączenia dotyczą przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą terenów budowlanych, nowych środków transportu, złomu metali szlachetnych i innych towarów wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy VAT.

Zwolnienie podmiotowe nie ma zastosowania również do przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wysyłkową określonych produktów, takich jak preparaty kosmetyczne, wyroby elektroniczne i optyczne, urządzenia elektryczne czy komputery.

Dodatkowo, grupa wyłączona z możliwości korzystania z przywileju niepłacenia VAT przy sprzedaży nieprzekraczającej 200 000 zł obejmuje podmioty świadczące usługi prawnicze, doradcze (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin, a także ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego), jubilerskie, windykacyjne oraz factoringowe. Ponadto, podatnicy, którzy nie mają siedziby swojej działalności gospodarczej na terytorium kraju, również nie mogą skorzystać z tego zwolnienia.

2) Inną aspektową kwestią jest zwolnienie przedmiotowe w kontekście podatku VAT, zależne od rodzaju prowadzonej działalności. Przedmiotowe zwolnienie z VAT przysługuje podmiotom świadczącym usługi edukacyjne, medyczne oraz finansowe. Podatnik korzystający z tego rodzaju zwolnienia jest zobowiązany do wskazania na fakturze prawnej podstawy zwolnienia, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy VAT.

Przy wystawianiu faktury bez uwzględnienia stawek VAT, w rubryce przewidzianej dla stawki VAT, należy wpisać skrót „zw”.

Wymagane elementy faktury bez VAT to:

 • nazwa lub rodzaj towaru lub usługi,
 • cena jednostkowa towaru lub usługi,
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • kwota należności,
 • data wystawienia i numer faktury,
 • imiona, nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy towarów lub usług, wraz z ich adresami.

 

Jak dokonać wystawienia faktury bez uwzględnienia VAT? Kto ma obowiązek wystawienia faktury bez VAT? Podmiot zwolniony z VAT jest zobowiązany do wystawienia faktury bez uwzględnienia VAT na życzenie nabywcy, pod warunkiem, że żądanie to zostanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia miesiąca, w którym dostarczono towar, świadczono usługę lub otrzymano pełną lub częściową zapłatę.

 

Terminy wystawiania faktur bez vat

Termin na wystawienie faktury zwolnionej z VAT to 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż lub otrzymanie zaliczki. W przypadku zgłoszenia żądania przez nabywcę, fakturę można wystawić w ciągu 15 dni od zgłoszenia, nawet jeśli żądanie to dotyczy miesiąca poprzedzającego datę sprzedaży lub wpłaty zaliczki.

Warto również zaznaczyć, że podatnik zwolniony z VAT może wystawić fakturę bez VAT z własnej inicjatywy, bez konieczności wcześniejszego żądania ze strony nabywcy towaru lub usługi.

 

Faktura bez uwzględnienia VAT wystawiana przez podatnika korzystającego ze zwolnienia.

Przepisy podatkowe umożliwiają podatnikom, korzystającym ze zwolnienia podmiotowego z VAT, wystawianie faktur. Choć wielu z tych podatników preferuje stosowanie rachunków do udokumentowania sprzedaży, mają oni także alternatywną opcję dokumentowania transakcji poprzez faktury. Dlatego warto zwrócić uwagę, kiedy możliwe jest zastosowanie faktur bez VAT oraz jakie elementy powinny być zawarte w tych dokumentach.


Faktura bez VAT a zgłoszenie na formularzu VAT-R

Przedsiębiorca, korzystając z zwolnienia podmiotowego z VAT (do limitu obrotów 200 000 zł), ma opcję zrezygnowania z wystawiania rachunków na rzecz faktur (bez VAT). Aby skorzystać z tej możliwości, nie jest konieczne dokonywanie rejestracji na druku VAT-R. Niemniej jednak, jeśli przedsiębiorca tego życzy, może dokonać zgłoszenia na formularzu VAT-R, szczególnie w części C.1., zaznaczając odpowiednią pozycję:

 • w przypadku zwolnienia podmiotowego, pozycja „podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy”;
 • w przypadku zwolnienia przedmiotowego, pozycja „podatnik będzie dokonywał (dokonuje) sprzedaży wyłącznie zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1, z wyłączeniem pkt 3 (czyli dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywanej przez rolnika ryczałtowego, oraz świadczenia usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego), i art. 82 ustawy”.

 

Dane na fakturze dla podatników zwolnionych z VAT

Podatnicy zwolnieni z VAT, wystawiając faktury, są zobowiązani umieścić na nich przepis ustawy lub aktu wydanego na podstawie ustawy, na mocy którego korzystają ze zwolnienia od podatku. Może to także dotyczyć przepisu dyrektywy zwalniającej od podatku konkretne dostawy towarów lub świadczenia usług, bądź innej podstawy prawnej wskazującej na korzystanie z zwolnienia.

Jednakże, dla podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT, obowiązek ten jest wyjątkowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów dotyczącym wystawiania faktur w przypadku zwolnienia podmiotowego (z art. 113), nie jest wymagane podawanie podstawy zwolnienia w treści faktury.

Podatnik VAT, stosujący zwolnienie podmiotowe, może zrezygnować na fakturze z podawania:

numeru identyfikacyjnego nabywcy dla celów podatku lub podatku od wartości dodanej, oraz numeru VAT-UE, jeśli taki jest zastosowany;

stawki podatku;

kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z uwzględnieniem podziału na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.


Jednak obligatoryjne informacje, poza podaniem przepisu, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie z VAT w przypadku zwolnień przedmiotowych, w dużej mierze pokrywają się z tymi, które powinny być zawarte na „typowych fakturach VAT”. Są to:

 • data wystawienia faktury;
 • kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, jednoznacznie identyfikujący dokument;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy towarów lub usług, wraz z ich adresami;
 • numer identyfikacyjny podatnika dla celów podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a;
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży ciągłej można podać miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich rabatów, łącznie z rabatami za wcześniejszą zapłatę, o ile nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą różnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • ogólna kwota należności.

 

Czy fakturę bez VAT można uwzględnić w kosztach?

Odbiorca faktury ma możliwość zaksięgowania jej w kosztach, jednak nie jest uprawniony do umieszczenia jej w rejestrze zakupów VAT. Faktura tego typu nie pozwala na odliczenie podatku VAT. W rezultacie odbiorca faktury może uwzględnić koszt jedynie w księdze przychodów i rozchodów.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na ich użycie